Bitcoin is POWERFUL! Upside Targets Ahead! May 2019 Price Prediction, News & Trade Analysis

well well well welcome back to crime script okay another faceless day but as always want to be wish you well on this beautiful start to your weekend a Saturday morning where they're coming back from a nice late night in good old America right now or you're waking up for a nice early morning of coffee in […]

What is Blockchain Technology? Easy To Understand Video

the blockchain is an undeniably ingenious invention the brainchild of a person or group of people known by the pseudonym Satoshi Nakamoto but since then it has evolved into something greater the main question everyone's asking is what is blockchain originally devised for the digital currency Bitcoin the tech community has now found many other uses for the […]

Polyalphabetic cipher | Journey into cryptography | Computer Science | Khan Academy

Një kodim i fuqishëm është ai i cili maskon gjurmët tuaja. Që të lini gjurmë sa më të lehta duhet që të barazoni frekuencën e shpërndarjes së shkronjave. Rreth shekullit të 15, patëm avancuar kodimin polialfabetik që të arrijmë këtë. Imagjinoni sikur Alice dhe Bob ndajnë një të fshehtë duke përdorur një fjalë si zhvendosje. Së pari, Alice […]